DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Klauzula informacyjna dotyczącaprzetwarzania danych osobowych przez

Dom Pomocy Społecznej w Krośnie w zakresie monitoringu wizyjnego

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA, DANE KONTAKTOWE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej Nr1 w Krośnie (DPS Nr 1 Krosno) mający swoją siedzibę przy ul. Żwirki i Wigury 4a, 38-400 Krosno.  (Nr tel. Kontaktowego 13 43 673 99, 13 43 634 53, adres poczty elektronicznej email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ), adres strony:  www.dps-krosno.pl  Numer NIP : 684-17-74-915     Numer : REGON: 370180840

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

W Dom Pomocy Społecznej Nr1 w Krośnie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem Dom Pomocy Społecznej Nr1 w Krośnie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 38-400 Krosno, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub adresem poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

art. 6 ust 1 lit c, e, art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  • przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego,

art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ODBIORCY DANYCH

 

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w  celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich)

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej tj. nie dłużej niż 14 dni od zapisu.

Jeżeli nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przetwarzania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania, jeśli wykaże faktyczny powód takiego ograniczenia. Pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

W sytuacji, gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI,  W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.