DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

DPS – DAG/ZP/Ż/2017

                                                                     WEZWANIE

                                                       do złożenia oferty dodatkowej

dotyczy  ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Sukcesywną dostawę artykułów  spożywczych dla  Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018

PAKIET NR V  DOSTAWA  JAJ

Nr ogłoszenia :  605956 – N – 2017 z dnia  2017-10-23 r. do którego termin składania ofert upłynął w dniu 06.listopada 2017.

Na realizację w/w zamówienia publicznego wpłynęły dwie oferty o takiej samej cenie i takim samym czasie reakcji. W związku z tym, Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej  oferty, dlatego zgodnie z art.91 ust.5 ustawy Prawo  zamówień publicznych  ( tj. Dz.U. z 2013r. poz.907), Zamawiający wzywa niżej wymienionych Wykonawców  do złożenia oferty dodatkowej:

 

Przedsiębiorstwo Handlowe POLARIS  Małgorzata Gruszczyńska  ul. Żołnierska 20a  62 – 800 Kalisz

Oferta cenowa brutto za dostawę jaj    11 340 zł.

Czas reakcji  - 24 godz.

 

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOWITA 18 – 200 Wysokie Mazowieckie  ul. Ludowa 122 Hurtownia Magazyn nr 32 w Sanoku  ul. Przemyska,38 – 500 Sanok.

Oferta cenowa brutto  za dostawę jaj   11 340 zł.

Czas reakcji – 24 godz.

Zgodnie z art.91 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych  Wykonawcy składający ofertę dodatkową  nie mogą zaoferować ceny wyższej  niż zaoferowane w złożonych ofertach w dniu 06.11.2017r.

Ofertę dodatkową należy złożyć na formularzu  ofertowym, w zamkniętej kopercie z napisem:

„ Oferta dodatkowa na   realizację zamówienia publicznego Sukcesywna dostawa artykułów  spożywczych dla  Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018

Pakiet nr V  dostawa jaj.

Ponadto koperta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było ją zwrócić bez otwierania w przypadku złożenia po wymaganym terminie.

Oferty dodatkowe należy składać na adres Zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie ul. Żwirki i Wigury 4a   pokój   nr 13.

Adres strony internetowej , na której Zamawiający  zamieścił wezwanie  i formularz oferty dodatkowej: www.dps-krosno.pl

Termin złożenia ofert dodatkowych:   14 listopad godz. 10,00

Termin otwarcia ofert dodatkowych:  14 listopad godz. 10,15

 

Foemularz do oferty dodatkowj w word TUTAJ

 

Plik do pobrania w word TUTAJ