ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dom Pomocy Społecznej zapewnia potrzeby:

  • bytowe
  • opiekuńcze
  • wspomagające 

1. Charakterystyka potrzeb bytowych

Celem zapewnienia w/w potrzeb jest:

- miejsce zamieszkania,

- wyżywienie,

- odzież i obuwie,

- utrzymanie czystości,

Zakres przedmiotowy zadań realizowany jest przez infrastrukturę mieszkalną na którą składają się:

- pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe,

- pomieszczenia sanitarne,

- świetlica,

- jadalnia,

- gabinet medycznej pomocy doraźnej,

- pomieszczenia do terapii i rehabilitacji,

- kuchenka pomocnicza,

- pralnia,

- pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia,

- palarnia.

W zakresie wyżywienia i organizacji posiłków Dom zapewnia mieszkańcom:

- co najmniej trzy posiłki dziennie,

- wybór zestawu posiłków (dieta podstawowa lub dieta cukrzycowa),

- otrzymania posiłku dodatkowego,

- dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów przez całą dobę.

Mieszkańcom domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb, pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby, w tym:

- odzież całodzienną,

- odzież zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę,

- bieliznę dzienną,

- bieliznę nocną,

- co najmniej jedna parę obuwia oraz pantofle domowe

W przypadku mieszkańców leżących zaopatrywanie w odzież i obuwie dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia.

Utrzymanie czystości budynku i jego otoczenia, sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych w Domu dokonywane jest nie rzadziej niż raz dziennie.


2. Charakterystyka potrzeb opiekuńczych

Celem zapewnienia w/w potrzeb jest:

  • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
  • pielęgnacji
  • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych

Zakres przedmiotowy realizowanych zadań obejmuje:

- otaczanie szczególną opieką osób w początkowym okresie pobytu w Domu,

- udzielanie pomocy w czynnościach życia codziennego, a w razie potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpieli,

- wykonywanie czynności pielęgnacyjnych oraz realizowanie zaleceń lekarskich,

- współdziałanie z dietetyczką w zakresie stosowania diet,

- umożliwienie spożywania posiłków w pokojach mieszkalnych, a w razie potrzeby karmienie,

- dokonywanie zmian pościeli w razie potrzeby,

- dostarczanie środków higieny osobistej, środków czystości i przyborów toaletowych niezbędnych do higieny osobistej.

 

3. Charakterystyka potrzeb wspomagających

Celem zapewnienia w/w potrzeb jest:

- umożliwienie udziału w terapii zajęciowej,

- podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców domu,

- umożliwienie zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych,

- zapewnienie warunków do rowoju samorządnosci mieszkańców domu,

- stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,

- działanie zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,

- pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielnienia,

- zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

- finansowanie mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku,

- miejsce kultu religijnego zgodne z wyznaniem mieszkańca domu, jeżeli nie ma on możliwości uczestniczenia w nabożeństwach po za domem,

- inne pomieszczenia technicze służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców domu.

Zakres przedmiotowy realizowanych zadań obejmuje:

- świadczenie pracy socjalnej,

- dostęp do prasy,

- możliwość korzystania przez mieszkańców domu z biblioteki,

- organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwia sie udział w imprezach kulturalnych i turystycznych,

- możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych w kaplicy Domu,

- sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca domu,

- pokoje gościnne dla odwiedzającej rodziny,

- okazywanie mieszkańcom zainteresowania ich problemami, udzielanie im wsparcia, łagodzenie przygnębienia i poczucia samotności,

- udzielanie mieszkańcom pomocy w rozładowywaniu negatywnych emocji,

- objęcie mieszkańców kompleksową opieką psychologiczną,

- prowadzenie indywidualnych i grupowych ćwiczeń fizjoterapeutycznych,

- wypełnianie czasu wolnego mieszkańcom poprzez udział w terapii zajęciowej,

- podnoszenie sprawności fizycznej i aktywizowanie mieszkańców,

- organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwienie udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych,

-wyłanianie z grona mieszkanćów osoby mające predyspozycje do tworzenia u realizacji małych form artystycznych,

- budzenie i rozwijanie u mieszkańców odczuć estetycznych, wrażliwości muzycznej i wyobraźni plastycznej.