DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na stanowisko inspektora w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie

1.    Określenie jednostki:

Dom Pomocy Społecznej nr 1

ul. Żwirki i Wigury 4a, 38-400 Krosno

tel. 13 43 673 99

2.    Określenie stanowiska: inspektor

3.    Wymiar zatrudnienia: pełny etat

4.    Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

A.  Wymagania niezbędne:

a)    wykształcenie wyższe,

b)   co najmniej 2-letni staż pracy,

c)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)   pełna zdolność do czynności prawnych,

e)    korzystanie z pełni praw publicznych,

f)    obywatelstwo polskie,

g)   nieposzlakowana opinia.

 

B.  Wymagania dodatkowe:

a)    preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne,

b)   praktyczna znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku, a w szczególności: Kodeksu Pracy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów dot. ubezpieczeń społecznych i archiwizacji dokumentów a także innych przepisów z zakresu działania Domu Pomocy Społecznej;

c)    wiedza z zakresu płac, rozliczeń z ZUS,

d)   posiadanie doświadczenia na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządu terytorialnego, mile widziane co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowych,

e)    umiejętność poprawnego redagowania pism, zarządzeń, umów,

f)    umiejętność analitycznego myślenia,

g)   rzetelność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,

h)   umiejętność organizacji pracy własnej, terminowość, dyspozycyjność

i)     umiejętność pracy w zespole,

j)     prawo jazdy kat. B, możliwość korzystania z własnego samochodu osobowego.

k)   Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)    obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

b)   sporządzanie miesięcznych harmonogramów pracy pracowników,

c)    sporządzanie umów o pracę dla pracowników,

d)   kompleksowe prowadzenie akt osobowych i archiwizowanie dokumentacji kadrowej,

e)    ustalanie uprawnień urlopowych pracowników i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

f)    sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników,

g)   prowadzenie ewidencji czasu pracy, obowiązkowych badań lekarskich, obowiązkowych szkoleń BHP i P-POŻ pracowników oraz kontrola ich aktualności,

h)   przekazywanie do księgowości danych niezbędnych do obliczenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatków do wynagrodzenia,

i)     kontrola merytoryczna list płac,

j)     sporządzanie sprawozdań, w tym m.in. dot. spraw personalnych, zatrudniania pracowników, w tym sprawozdań statystycznych do GUS i PFRON,

k)   prowadzenie spraw socjalnych (ZFŚS),

l)     przeprowadzanie okresowych kontroli nieruchomości, instalacji, sprzętu, maszyn
i urządzeń w celu zapewnienia niezbędnych napraw, konserwacji i remontów.

m)zapewnienie terminowości wykonania okresowych przeglądów,

n)   dokonywanie zakupów związanych z bieżącym uzupełnieniem wyposażenia Domu,

o)   zabezpieczenie usług na rzecz mieszkańców i pracowników Domu poprzez właściwą organizację pracy: w warsztatach, w pralni, w transporcie, w magazynie i ogrodzie,

p)   zabezpieczenie mienia DPS, nadzór nad gospodarką inwentarzową,

q)   kontrola eksploatacji samochodu oraz prowadzenie rozliczeń kart drogowych,

r)    organizowanie zamówień publicznych, przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych,

s)    prowadzenie składnicy dokumentów.

Szczegółowy zakres obowiązków zostanie ustalony w zakresie czynności.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a)    stanowisko pracy zlokalizowane na parterze,

b)   praca siedząco-chodząca z przewagą wysiłku umysłowego,

c)    praca przy komputerze wyposażonym w monitor ekranowy, powyżej 6 godzin dziennie,

d)   praca wymagająca dużej koncentracji z narażeniem na obciążenie psychiczne,

e)    czas pracy zostanie ustalony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych
i obowiązującym w DPS regulaminem pracy.

f)    Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych
i przepisach wykonawczych do ustawy, a także na podstawie regulaminu wynagradzania pracowników DPS.

 

5. Wymagane dokumenty:

a)    list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,

b)   CV opatrzone własnoręcznym podpisem z opisem przebiegu pracy zawodowej (zajmowane stanowiska i realizowane zadania),

c)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, doświadczenie zawodowe (staż pracy),

d)   oświadczenia o:

- niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- korzystaniu z pełni praw publicznych,

-posiadaniu polskiego obywatelstwa

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionej przeze mnie ofercie dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119 z dn. 04.05.2016 r.)”.

e)    Inne dokumenty poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych, w tym doświadczenie na stanowisku administracyjnym w jednostce samorządu terytorialnego oraz doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowych, a także kwalifikacje i umiejętności, opinie, referencje.

 

Uwaga:wszelkie oświadczenia, list motywacyjny, CV powinny być własnoręcznie podpisane, każdy przedłożony dokument w kserokopii  powinien być poświadczony przez kandydata za zgodność z oryginałem pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie lub wysłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej nr 1, ul. Żwirki i Wigury 4a, 38-400 Krosno -
do dnia 22.05.2020 r. do godz. 15.00 - o terminie decyduje data wpływu do DPS.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora”.

7. Inne informacje:

Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie dalszych etapów naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dokumenty osób, które nie zostały wybrane w procesie rekrutacji zostaną zniszczone do 3 miesięcy. Niewybrani kandydaci mogą w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż do czasu zniszczenia dokumentów, odebrać swoje oferty składając stosowne oświadczenie.

Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów i informację o niekaralności
z Krajowego Rejestru Karnego.

Niedostarczenie wymienionych wyżej dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.

Dodatkowych informacji udzielała będzie P. Teresa Karaś tel. 13 43 673 99.

8. Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów na pracowników Domu Pomocy Społecznej

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119 z dn. 04.05.2016r.) zwanych dalej rozporządzeniem RODO informuję, iż:

1.      Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej nr 1 z siedzibą:
38-400 Krosno ul. Żwirki i Wigury 4a.

2.      W przypadku pytań o swoje dane osobowe kandydat może skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

3.      Podane dane osobowe są przekazywane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu właściwego przeprowadzenia procedury związanej z realizacją procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie.

4.      Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 lit. a. i  c rozporządzenia RODO oraz ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w zakresie jaki stanowi o tym wymóg ustawowy, zaś w pozostałym zakresie podanie danych ma charakter dowolny. Brak podania danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa w procesie rekrutacji skutkuje wstrzymaniem procesu rekrutacji wobec kandydata.

5.      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez złożoną na piśmie prośbę na adres Dom Pomocy Społecznej nr 1, 38-400 Krosno ul. Żwirki i Wigury 4a. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.      Kandydat uczestniczący w procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7.       W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych przez Administratora, kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8.      Odbiorcą danych osobowych kandydata mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.

9.      Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

10.  Dane osobowe podane przez kandydata nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

11.  W trybie art. 13 ust. 2 lit. a rozporządzenia RODO informuję, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu naboru, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od zatrudnienia wyłonionego pracownika
z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją procesu naboru. Kandydaci nieprzyjęci do pracy mogą  złożyć stosowne oświadczenie o braku zgody na przetwarzanie danych w okresie do
3 miesięcy od zatrudnienia pracownika. 

12.  W przypadku zatrudnienia po przeprowadzonym naborze dane osobowe kandydata zostaną włączone do dokumentacji pracowniczej i będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, o ile przepisy szczególne nie określają innego terminu przechowywania.

 

Krosno, dnia 08.05.2020 r.

 

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej nr 1
w Krośnie
(-)
Magdalena Słyś

 

Załącznik w formie pliku pdf (tutaj)

Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim wspaniałym przyjaciołom, którzy wyposażyli nas w maseczki ochronne. Dziękujemy, że pomagacie nam troszczyć się o naszych podopiecznych!!!
 
Pani Agata Józefowicz i jej cudowne koleżanki - Dziękujemy:)
 
oraz wolontariusze:
  • GraTy
  • Akcja: Fajne babeczki szyją maseczki
  • KrosnoSfera
  • Fundacja Pasjonauci
  • Fundacja LANKA
  • Centrum Integracji Społecznej w Krośnie CIS Krosno
  • Zakład Aktywności Zawodowej nr2 PSONI Koło Krosno
  • maseczki uszyły dla nas: Pani Beata Prajznar i Pani Maria Wołoszyn
 

 

Dziękujemy bardzo serdecznie Panu Andrzejowi Bobusia, który wypożyczył nam OZONATOR.
 

Otrzymaliśmy również maseczki od Kołka Rolniczego w Łękach Dukielskich:) Serdeczne podziękowania składamy na ręce Pani Prezes - Małgorzaty Tomkiewicz.

 
Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy Was i życzymy ZDROWIA!!!
 
 
 
Dyrektor, Pracownicy i Podopieczni

Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie informuje, iż w związku

z decyzją zn. PSE.410.11.1.2020 z dnia 05.03.2020 r. wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, ze względów profilaktycznych wprowadzono z dniem dzisiejszym zakaz odwiedzin mieszkańców placówki – obowiązujący do dowołania.

Pracownicy DPS nr 1 otrzymali polecenie służbowe uniemożliwienia wstępu na teren obiektu osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości pracy placówki. Jednocześnie wystosowano do mieszkańców prośbę, aby nie wychodzili poza teren Domu i unikali dużych skupisk ludzkich.

 

W sprawach pilnych dot. mieszkańców można uzyskać informację:

w godz. 7:30 – 15:30  - nr tel. 13 43 673 99,

po godz. 15:30 - nr tel. 504 457 647.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie informuje,

iż w związku z decyzją zn. PSE.410.11.1.2020 z dnia 05.03.2020 r. wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, ze względów profilaktycznych wprowadzono z dniem dzisiejszym zakaz odwiedzin mieszkańców placówki – obowiązujący do dowołania.

Pracownicy DPS nr 1 otrzymali polecenie służbowe uniemożliwienia wstępu na teren obiektu osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości pracy placówki. Jednocześnie wystosowano do mieszkańców prośbę, aby nie wychodzili poza teren Domu i unikali dużych skupisk ludzkich.

 

W sprawach pilnych dot. mieszkańców można uzyskać informację:

w godz. 7:30 – 15:30  - nr tel. 13 43 673 99,

po godz. 15:30 - nr tel. 504 457 647. 

"23.sierpnia 2018r. Grupa mieszkańców Domu Pomoc Społecznej bawiła się na XIII Podkarpackim Festiwalu Rekreacji i Zabawy "Pożegnanie Lata " w Iwoniczu :)
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i wspaniałą zabawę !"